STYRELSE

Johan Rodhe, ordförande
johan.rodhe@telia.com

Katarina Abrahamsson
katarina.abrahamsson@gu.se

Lars Arneborg
lars.arneborg@smhi.se

Markus Jochum
mjochum@nbi.ku.dk

Gary Shaffer
gs@nbi.ku.dk

Göran Björk, suppleant
goran.bjork@marine.gu.se

Ola Oskarsson, suppleant
ola.oskarsson@mmt.se

Jens Olaf Pepke Pedersen, suppleant
jopp@space.dtu.dk